Struktura organizacyjna

Zakres działania komórek organizacyjnych:

1. Do zadań  Działu Administracyjnego należy w szczególności:

a) prowadzenie dokumentacji organizacyjnej Ośrodka;

b) bieżąca obsługa administracyjna jednostki;

c) prowadzenie spraw kadrowych pracowników Ośrodka;

d) dokumentowanie i archiwizowanie działań Ośrodka.

2.  Do zadań   Działu Techniczno-Remontowego należy w szczególności :

a) zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania i działania obiektów Ośrodka;

b) organizacja i właściwy dozór mienia;

c) przeprowadzenie prac konserwacyjnych i remontowych infrastruktury Ośrodka;

d) zapewnienie - przy współpracy z Działem Rekreacji i Imprez oraz Działem Sportu - prawidłowego przygotowania obiektów do planowanych zajęć sportowych, rekreacyjnych oraz imprez;

e) zabezpieczenie obiektów Ośrodka pod względem przeciwpożarowym (m.in. stan i  lokalizacja gaśnic, hydrantów, właściwy stan instalacji i urządzeń elektrycznych, instalacji odgromowej) oraz za zabezpieczenie obiektów i ich wyposażenia przed dewastacją i kradzieżą mienia;

f) wykonanie zaleceń instytucji zewnętrznych odnośnie bezpieczeństwa, porządku
 i zabezpieczenia mienia oraz właściwego stanu sanitarnego obiektów Ośrodka;

g) dbałość o czystość i porządek w obiektach Ośrodka.

3.  Do zadań  Działu Księgowości należy w szczególności:

a) ewidencjonowanie dochodów i wydatków Ośrodka;

b) przygotowanie list wynagrodzeń oraz prowadzenie rozliczeń z ZUS i US;

c) prowadzenie kasy Ośrodka;

d) wykonywanie operacji finansowych na zlecenie Głównego Księgowego;

e) prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz rozliczanie wyników inwentaryzacji;

f) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;

g) prowadzenie spraw budżetowo-finansowych Ośrodka;

h) sporządzanie planów finansowo-budżetowych oraz ich realizacja;

i) dekretowanie dowodów księgowych zatwierdzonych do realizacji;

j) prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami;

k) sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań oraz bilansu rocznego;

l) prowadzenie kasy gotówkowej zgodnie z przepisami obrotu pieniężnego i zasadami gospodarki kasowej, określonej w instrukcji kasowej oraz sporządzania raportów kasowych;

m) sporządzanie list płac, przygotowywanie i dokonywanie wypłat wynagrodzeń pracowników.

4. Do zadań Działu Pływalń należy w szczególności:

a) nadzór nad właściwą eksploatacją pływalni krytej i ekologicznej;

b) utrzymanie w należytym funkcjonowaniu wyposażenia pływalń tj.: urządzeń, narzędzi i środków trwałych;

c) prowadzenie właściwej dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej pływalń oraz ich wyposażenia;

d) organizowanie obsługi ratowniczej;

e) przeprowadzenie drobnych prac konserwacyjnych i porządkowych obiektów wchodzących w skład pływalń;

f) prawidłowe organizowanie i dozór mienia;

g) wykonanie zaleceń instytucji zewnętrznych odnośnie bezpieczeństwa, porządku
 i zabezpieczenia mienia oraz właściwego stanu sanitarnego podległych obiektów;

            h) dbałość o czystość i porządek w obiektach Ośrodka.

       5. Do zadań Działu Rekreacji i Imprez należy w szczególności:

a) sporządzanie - przy współpracy z Działem Sportu - miesięcznych i rocznych planów imprez sportowo-rekreacyjnych oraz harmonogramów  zajęć odbywających się na obiektach Ośrodka;

b) organizowanie - przy współpracy z Działem Sportu - imprez rekreacyjnych, sportowych oraz współorganizowanie imprez kulturalnych;

c) promowanie - przy współpracy ze Stanowiskiem ds. Marketingu - działań sportowych  Ośrodka;

d) współpraca ze stowarzyszeniami, klubami sportowymi i jednostkami gminnymi
w zakresie organizacji imprez;

e) prowadzenie działalności rekreacyjnej w obiektach Ośrodka;

f) zapewnienie - przy współpracy z Działem Techniczno-Remontowym - prawidłowego przygotowania obiektów do planowanych imprez.

       6. Do zadań Działu Sportu należy w szczególności:

a) sporządzanie - przy współpracy z Działem Rekreacji i Imprez - miesięcznych i rocznych planów imprez sportowo-rekreacyjnych oraz harmonogramów  zajęć odbywających się
w obiektach Ośrodka;

b) współpraca ze stowarzyszeniami, klubami sportowymi i jednostkami gminnymi
w zakresie organizacji imprez;

c) prowadzenie działalności sportowej w obiektach Ośrodka;

d) zapewnienie - przy współpracy z Działem Techniczno-Remontowym - prawidłowego przygotowania obiektów do planowanych zajęć i imprez;

e) zarządzanie obiektami sportowymi;

f) organizowanie szkolenia i zajęć sportowych dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportowych w ramach współpracy z podmiotami trzecimi;

g) współpraca z jednostkami gminy, stowarzyszeniami i związkami sportowymi w zakresie

szkolenia dzieci i młodzieży;

h) zarządzanie, planowanie i rozliczanie wg obowiązujących przepisów pracy kierowców

autobusu;

i) wykonanie zaleceń instytucji zewnętrznych odnośnie bezpieczeństwa, porządku
 i zabezpieczenia mienia oraz właściwego stanu sanitarnego podległych obiektów.

    7. Do zadań Stanowiska ds. Marketingu należy:

a) budowanie pozytywnego wizerunku Ośrodka;

b) aktywny współudział w działaniach zmierzających do poprawy jakości i zakresu usług Ośrodka;

c) przygotowywanie informacji i materiałów dla Dyrektora Ośrodka;

d) podejmowanie działań informacyjnych i promocyjnych zmierzających do zwiększenia ilości osób korzystających z oferty Ośrodka;

e) sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości i statystyki;

f) przygotowywanie dokumentów do archiwizacji.

g) pozyskiwanie przy współpracy z Działem Pływalni nowych klientów pływalni.

     8. Do wspólnych zadań wszystkich komórek organizacyjnych Ośrodka oraz stanowisk
            kierowniczych należy również :

a) budowanie pozytywnego wizerunku Ośrodka;

b) aktywny współudział w działaniach zmierzających do poprawy jakości i zakresu usług Ośrodka;

c) przygotowywanie informacji i materiałów dla Dyrektora Ośrodka;

d) sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości i statystyki;

e) przygotowywanie dokumentów do archiwizacji;